കണ്ണാ നിൻ മാറിലണിയും തുളസി മലയായ് മാറാൻ സവിധമണയും ഈ രാധ ....... ഋതു വിന്റെ സംഗീത പ്രയാണം എല്ലാം ദിശയിലേക്കും യാസ് തിരുരങ്ങാടിയുടെ വ്യത്യസ്ത രചനയിലും സംഗിതത്ത...