ജിദ്ദ കലാ സമിതിയുടെ കൊലുസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും മെഹ്റിൻ ആലപിച്ച ഇലൈക്ക യാ റബി എന്ന അറബി ഗാനം ഇതാ ലാലു സൗണ്ട്സിലൂടെ...... ഗാനം കാണാൻ ഈ ☝ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.