മനോഹാരിത ശബ്ദത്തോടെ ലാലു സൗണ്ട്സിൽ നിന്നും സഹ്‌ല നാസർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.... കേൾക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക.....