ജിദ്ധ സ്റ്റേജിൽ പ്രിയ ഗായകൻ സിയാഉൽഹഖും പ്രിയ ഗായിക മായശങ്കറും ചേർന്നു ആലപിച്ചപ്പോൾ